menstruaceObdobí od začátku jedné menstruace až do začátku menstruace další nazýváme cyklus. První den cyklu je první den krvácení. Pokud krvácení začalo až po 18. hodině, počítáme jako 1. den cyklu až den následující.

Teoretický modelový cyklus trvá 28 dní, tedy 29. den přichází opět  menstruace. Tento model platí jen pro část žen a neznamená to, že by byl jediný správný. Je-li cyklus kratší (i 21 dní) nebo delší - například 35 dní, stále ještě může být vše v pořádku a žena může bez problémů otěhotnět.

 

1. fáze cyklu - estrogen

Začátek cyklu (2.-6. den) je dobou, kdy se rozhoduje o tom, který z 20-30 folikulů připravených ve vaječnících dokončí svůj vývoj a uvolní vajíčko. V té době se také začíná zvyšovat hladina hormonu estradiolu ( estrogen). Ten umožní obnovu sliznice děložní a tak ustane menstruační krváceni. Od 7. dne cyklu je už většinou vybrán folikul, který uvolní vajíčko. Roste víc a více a vyrá­bí stále více hormonu estradiolu - tím připravuje sliznici děložní. Zároveň se mění vlast­nosti hlenu v hrdle děložním: čím je více estradiolu, tím je hlenu více ,je tažnější a průhlednčjší. Nejvíce estradiolu je těsně před tím, než folikul pukne.

Folikul puká (ve výše uvedeném modelovém 28 (denním cyklu) 14. den. Při puknutí uvolní vajíčko - říkáme, že proběhla ovulace. Poblíž čeká nálevkovitě otevřené ústí vejcovodu, za­chytí vajíčko a řasinkami ho posunuje směrem k děloze.

 

2.fáze cyklu - progesteron

Po puknutí folikulů následuje 12-14 dní tzv. druha fáze cyklu. To je doba, kdy žluté tělísko, které vzniklo z prasklého folikulu produkuje estradiol a progesteron, aby se zárodek mohl uhnízdit v děloze. Když k otěhotněni nedojde, žluté tělísko zaniká a tak klesne hladina jim vytvářených hormonů. Za 1-2 dny poté se sliznice v děloze odlou­čí. Přichází další menstruace.

 

Normální menstruační cyklus trvá v průměru 29 dní, 95 % cyklů spadá do rozmezí 23-36dní. V běžné praxi se za normální cyklus obvykle pokládá 21-35 dní (tj. 3-5 týdnů).

Menstruační krvácení trvá v průměru 5,0 dnů, 95 % cyklů spadá do rozmezí 3-8 dní.

    Krevní ztráta při menstruaci je průměrně 35 ml, 95 % cyklů spadá do rozmezí 20-75 ml, za patologickou se obvykle pokládá krevní ztráta vyšší než 80 ml.   

 

 

 

 

Co je to krvácení ze spádu a krvácení z průniku

    Krvácení ze spádu
    Je to krvácení, které nastává při poklesu hladiny estrogenů. Děložní sliznice se odlučuje, což je provázeno krvácením. Fyziologickým příkladem je normální menstruace.

   Krvácení z průniku
    Tak nazýváme slabé krvácení ("špinění") při víceméně setrvalé hladině estrogenu. Jeho vlivem děložní sliznice doroste určité výšky, kdy se začne projevovat "relativní" nedostatek estrogenu, což je provázeno "prosakováním". Fyziologicky se nevyskytuje, může se objevit např. při luteální insuficienci ( nedostatečná funkce žlutého tělíska), nejznámějším příkladem je však krvácení v prvních cyklech užívání kombinované hormonální antikoncepce.

 

Poruchy menstruačního cyklu

     Luteální insuficience  - nedostatečnost žlutého tělíska
    Jedná se de facto o zkrácení druhé fáze menstruačního cyklu. Příčinou může být narušená tzv. folikulogeneze - tj. zrání folikulů a tím pádem vznik vadného žlutého tělíska, které produkuje nedostatek progesteronu nutného k vytvoření a udržení kvalitní děložní sliznice potřebné k uhnízdění oplozeného vajíčka. Klinicky se luteální insuficience většinou  projeví premenstruačním "špiněním" nebo zkrácením menstruačního cyklu.Pokud je luteální insuficience chronická, může být příčinou neplodnosti nebo opakovaného potrácení v raném stádiu těhotenství. "Fyziologicky" se může objevit v prvním cyklu po ukončení kombinované hormonální antikoncepce nebo v prvním cyklu po potratu. Luteální fázi cyklu lze prodloužit podáním hormonů - progesteronu.

     Anovulační cykly
    Víceméně pravidelné menstruační cykly, při kterých nedochází k ovulaci. Prakticky mohou být pravidelné bez zevních patologických projevů.Na anovulaci může upozornit až  déletrvající neplodnost. Častěji na anovulaci upozorní různé odchylky od normálního menstruačního cyklu - vynechání nebo úplná absence krvácení, prodloužené  cykly, slabá menstruace...

 

Projevy poruch menstruačního cyklu

 

Oligomenorhea 
Je definována jako menstruační cykly delší než 35 dní. Může být ovulační, pak představuje krajní variantu normy. Častěji je provázena anovulací.

Amenorhea 
Nepřítomnost menstruace. O primární amenorhei mluvíme tam, kde žena nikdy v životě nemenstruovala. Sekundární amenorhea je taková, při které předcházelo alespoň jedno krvácení z dělohy. Amenorhea může trvat mnoho let.  Za hranici se obvykle pokládá 90 dní, v běžné praxi se však termín "amenorhea" používá i pro kratší dobu, pokud následovala po normálním menstruačním cyklu (např. "šestitýdenní amenorhea").

Hypomenorhea

Menstruační krvácení, které trvá méně než 2 dny. Může být přítomna při normálních ovulačních cyklech. Častější je při anovulačních cyklech s nedostatečnou tvorbou estrogenů . Jindy je známkou poškození endometria  ( děložní sliznice ).

      
Polymenorhea 
Krvácení častější než jednou za 21 dní. Může být ovulační se zkrácenou folikulární a normální luteální fází, častější je anovulace nebo luteální insuficience.

 

Hypermenorhea a menorhagie 
Oba termíny se do značné míry používají pro stejný jev - nadměrné krvácení. Nadměrné krvácení je takové, které trvá déle než 8 dní nebo při kterém krevní ztráta přesahuje 80 ml. V praxi je rozumné pokládat za "menorhagii" každé krvácení, které žena vnímá jako příliš silné . Klinicky významná hypermenorhea je taková, která je příčinou  anemie. Porucha se může objevit i při normálních ovulačních cyklech. Častější je při anovulačních cyklech (přechod k dysfunkčnímu krvácení je plynulý) nebo může být způsobena zvětšením plochy endometria např. myomy v děloze.

 

Dysfunkční krvácení

Tento termín má různé významy. Nejčastěji je pozorováno na okrajích reprodukčního období ženy, tj. v pubertě a v premenopauze. Pod vlivem přetrvávající hladiny estrogenů děložní sliznice roste, při poklesu (nebo zakolísání) hladiny se pak nepravidelně odlučuje, což je provázeno silným a dlouhotrvajícím krvácením. (V širokém smyslu se termín dysfunkční  - krvácení někdy používá jako protiklad k organicky podmíněnému krvácení, znamená tedy každé nepravidelné krvácení z anatomicky normální dělohy.)

 

Dysmenorhea

Dysmenorhea je bolest (případně další somatické příznaky, jako je zvracení) provázející menstruační krvácení.
Termín primární dysmenorhea se používá pro bolest při menstruaci, která nemá žádnou zjistitelnou somatickou příčinu. Klinické projevy začínají první den menstruace, pak slábnou a během 2-3 dnů mizí. Primární dysmenorhea je spjata výhradně s ovulačním cyklem a vyskytuje se především u mladých žen, které dosud nerodily .Po porodu dítěte se obtíže obvykle zmírní.
    Sekundární dysmenorhea  je bolest při menstruaci způsobená somatickou patologií (endometrioza, myomatóza, apod.). Její charakter je obvykle odlišný od primární dysmenorhey.
Dysmenorheu je možno léčit hormonálně. Často pomáhá hormonální antikoncepce.

 

Premenstruační syndrom (PMS)

Premenstruační syndrom (PMS) je pravidelná přítomnost somatických nebo psychických potíží jiným způsobem nevysvětlitelných, ve druhé fázi menstruačního cyklu. Potíže mohou mít různý charakter, rozhodující je pouze jejich časování do luteální fáze . Příčina premenstruačního syndromu není známa. Hledá se ve faktorech hormonální i psychické povahy.
    Je charakteristický přítomností  alespoň pěti z následujících symptomů : emocionální labilita, podrážděnost, úzkost nebo napětí,  snížený zájem o obvyklé aktivity, únavnost a ztráta energie, špatná koncentrace, přejídání nebo specifické chutě, hypersomnie (nadměrná spavost) nebo insomnie( nespavost), tělesné symptomy jako bolesti hlavy, podbřišku, výskyt akné atd.

Příznaky zmírňuje dieta, tj. omezení kofeinu, alkoholu, soli, přiměřená fyzická aktivita atd.  Obvykle se zlepšuje užíváním hormonální antikoncepce.

 

Příčiny poruch menstruačního cyklu

 

    Mezi časté příčiny poruch menstruačního cyklu patří děložní myomy. Dále srůsty v děloze, které mohou vzniknout po interrupci, potratu, prodělaném zánětu.

    Příčinou nadměrného krvácení může být systémové onemocnění krevní srážlivosti.

   Mezi časté příčiny poruch menstruačního cyklu patří endometrióza
    Vztah i mezi minimální a lehkou endometriózou, které nenarušují normální průchodnost vejcovodů a sníženou plodností je dobře doložen.  Popisují se poruchy růstu folikulů, nižší předovulační vzestup estradiolu, nižší hladina estradiolu a progesteronu v časné luteální fázi.


     Fyziologickou ovariální amenorheu představuje klimakterium - tzv. přechod.  Menopauza (poslední menstruace) nastává v průměru v 50 létech, za dolní hranici normy se pokládá 45 let. Dojde-li k ní dříve, mluvíme o předčasném selhání ovariální funkce.

 

   Syndrom polycystických ovarií - PCO. Za rozhodující znak této skupiny poruch se dnes pokládá zvýšená hladina androgenů - odtud též postupná náhrada termínu syndrom polycystických ovarií termínem hyperandrogenní syndrom.
   .     Nádory ovarií ( vaječníků)  mohou být hormonálně aktivní a vyvolávají pak různé klinické příznaky, včetně poruch děložního krvácení. Podrobný rozbor přesahuje téma tohoto článku.
Hypofýza je primární příčinou poruch menstruačního cyklu vzácně.  Získané poruchy hypofýzy  jako její nádory, jsou častější.

Nadměrná nebo snížená činnost štítné žlázy stejně jako cukrovka jsou poruchami menstruačního cyklu provázeny běžně.

Poruchy menstruačního cyklu jsou často spojeny s nejrůznějšími psychickými problémy, stresem,emočním napětím atd.

 

Negativní vliv na menstruační cyklus má i nadužívání alkoholu a kouření.

 

 Laktační amenorhea
    V závislosti na frekvenci kojení trvá 2 měsíce až 4 roky. Hormonálně ji charakterizuje zvýšená hladina prolaktinu, přibližně normální hladina FSH, nízká hladina LH a hypoestrismus.
    Laktační amenorhey lze využít jako kontracepce (v celosvětovém měřítku zabrání kojení vzniku většího množství gravidit než všechny ostatní antikoncepční metody dohromady). K spolehlivé ochraně před otěhotněním je nutno dodržet následující pravidla: 1. Použití je možné pouze prvních 6 měsíců po porodu. 2. Nejdelší přestávka mezi dvěma kojeními nesmí přesáhnout ve dne 4 hodiny, v noci 6 hodin. 3. Za 24 hodin musí žena kojit nejméně šestkrát. Při dodržení těchto podmínek je Pearlův index kolem 2.

       Pokles hmotnosti, z jakékoli příčiny, na hodnoty o 10-15 % nižší než je ideální hmotnost, , způsobuje sekundární amenorheu. Důležitější než hmotnost je množství tělesného tuku. Klesne-li pod 27 % celkové tělesné hmotnosti, přestane menstruovat 90 % žen.

     Obezita je provázena amenorheou asi v 10 % případů.Po zhubnutí na normální hodnotu BMI se cyklus obvykle upraví.
.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...