Přednosti lékařsky vedeného porodnictví jsou zřejmé a nesporné v případech, dojde-li v těhotenství či při porodu k vážnějším komplikacím. V takovém případě představují vymoženosti moderní medicíny ohromný potenciál k zachování zdraví matky i dítěte.

Tak např. císařský řez bývá v souvislosti s počtem zachráněných životů považován za nejvýznamnější chirurgický zákrok vůbec. Nezastupitelnou roli mají další lékařské zásahy do patologických porodů: použití kleští, vakuumextrakce, podávání léků či správně aplikovaná anestézie rovněž pomáhají zmírňovat utrpení a zachraňovat životy, chopí-li se jich schopný lékař ve správnou dobu. Zkušenou lékařskou pomoc nezbytně potřebují předčasně narozené děti nebo ženy, které by z důvodu vážné zdravotní komplikace bez asistence lékařů zdravé dítě možná vůbec neporodily.

Na počátku 80. let se vážně diskutovalo o rizicích kontaktu matky a dítěte po porodu ve smyslu rizika přenosu infekce z matky na dítě ale i opačně. V současné době byla nakonec zkonstruována nová rizika v přesně opačném smyslu. Jednala se o rizika psychologických a potažmo fyziologických následků odloučení matky a dítěte po porodu ve smyslu problémů se zahájením kojení. Oddělení matky od dítěte bezprostředně po porodu bylo zdůvodňováno nutností profesionální péče o dítě za účelem rychlého rozpoznání patologických příznaků, které by porodem vyčerpaná matka - především prvorodička nemusela zachytit. Argumentací pro umístění matek na oddělení šestinedělí a dětí na novorozeneckém oddělení byl aspekt zajištění nutného odpočinku pro matku.

Mnohé porodnice dnes nabízejí možnost rodit v jiné než klasické poloze a mnohé mají k dispozici adekvátní porodnické pomůcky, např. porodní stoličku, avšak k porodům v jiné než klasické poloze dochází u nich fakticky pouze okrajově. Zhruba polovina českých porodnic sice deklaruje ochotu umožnit porod v jiné poloze než na zádech, avšak skutečnou možnost volby polohy při porodu má jen čtvrtina žen, jejichž porod byl spontánní. V jiné poloze než vleže nebo pololeže na posteli rodí 5% matek. Děje se tak především z důvodu neinformovanosti rodiček: více než čtvrtina matek o poskytování možnosti rodit v různých polohách vůbec neví. Druhým důvodem je konzervativnost porodníků. Ženy, kterým se podařilo porodit přirozeně, většinou nerodily poprvé a přípravě na porod i výběru vlastní porodnice věnovaly mimořádnou pozornost. Tyto ženy rodí statisticky významně častěji v jiné než klasické poloze.

 

.Přirozený porod má následující výhody:

- Není narušen přirozený rytmus a kontinuita porodu
- Stahy dělohy jsou pravidelnější, častější a silnější
- Podporuje se dilatace děložního hrdla
- Mezi kontrakcemi bývá větší uvolnění
- Více pohodlí, méně stresu a bolesti
- Lepší stav novorozence

 

Jak už bylo několikrát v pojednáních zdůrazněno, přirozený porod není chápán jako apriorně riziková záležitost, nýbrž jako zcela přirozený projev ženského organismu, do kterého není nutno, ba dokonce ani radno jakkoliv zvenčí zasahovat. Vychází se z přesvědčení, že prvořadým předpokladem úspěšného porodu je respektování základních potřeb rodící ženy. K nim patří především potřeba nerušeného klidu, potřeba tepla, potřeba intimity a potřeba pocitu bezpečí. Prožívá-li žena svůj porod v příjemné a uvolněné atmosféře, produkuje její tělo přirozenou cestou a v dostatečném množství hormony potřebné pro spontánní porodní činnost. Jsou-li podmínky porodu nepříznivé, spontánní porodní činnost se zastaví a děťátku musí být pomoženo na svět umělými zásahy.

Hormony nutné pro spontánní porod je ženské tělo buď schopno vyprodukovat samo, nebo mu jsou podávány uměle. Přirozenou cestou tyto hormony vznikají v podkorových centrech mozku, která řídí tzv. nižší a vůlí neovlivnitelné projevy našeho organismu, např. krevní oběh, tělesnou teplotu a pod. Aby mohla podkorová centra pří porodu pracovat naplno, musí v jiné části ženina mozku, v mozkové kůře, dojít naopak k dočasnému útlumu. Mozková kůra je, jak známo, zodpovědná za vyšší, specificky lidské funkce, např. za vědomí, paměť, myšlení, vůli, aj. V ideálním případě se spontánně rodící žena během porodu ocitá ve zcela mimořádném a posunutém stavu vědomí (srovnatelným se sexuálním vzrušením při milostném aktu). Všechny podobné „výjimečné stavy" jsou ale naneštěstí velmi snadno zranitelné, a tak jestliže rodící ženu něco nebo někdo ruší, s velkou pravděpodobností nebývá schopna spontánně porodit.

K výhodám přirozeného porodu patří individuální a osobní zacházení s rodící ženou i jejím partnerem a citlivé zacházení s novorozencem (odbourávání příčin tzv. poporodního traumatu), neaplikování rutinních předporodních opatření, nepoužívání opiátů a analgetik, možnost výběru porodní polohy, nízké procento epiziotomií a operativních ukončení porodu, rychlé zotavení rodiček po porodu, bezproblémové šestinedělí, vysoké procento úspěšně a dlouhodobě kojících matek a konečně přirozené posílení vazby mezi všemi členy nové rodiny.

V souvislosti s nevýhodami se  nejvíce hovoří o horší možnosti poskytnout okamžitou pomoc rodící ženě či miminku v případě vzniku akutního nebezpečí. Zastánci přirozeného porodu však argumentují tím, že komplikace lze ve většině případů vystopovat již předem, a kromě toho se žádné seriózní alternativní porodnické zařízení nezříká úzké propojenosti s klasickou medicínou, takže možnost rychlého lékařského zákroku je vždy zohledněna buď bezprostřední blízkostí moderně vybaveného porodního (operačního) sálu, nebo možností rychlé přepravy do nemocnice.

Popsané porodnické alternativy se mají nabídnout všem ženám s normálně probíhajícím těhotenstvím. Termín porodu má být určen výpočtem z velikosti plodu při prvním ultrazvukovém vyšetření. Těhotná žena se v den termínu porodu dostaví k ambulantní kontrole stavu těhotenství, zralosti porodních cest, krevního tlaku a moči. Při normálních nálezech je těhotná po termínu porodu sledována ambulantně a pokud porod nezačne nebo není zachycena jakákoliv abnormalita, je 14. den po termínu porodu přistoupeno k vyvolání porodu. U většiny těhotných však porod v tomto období začne samovolně.

 

Žena, která uvažuje o přirozeném porodu, by měla vědět, že přirozené porody nejsou určeny pro všechny ženy, a že je lze doporučit pouze takové rodičce, která

- je celkově zdravá a u níž se - stejně jako u jejího miminka - nevyskytují žádné předem odhadnutelné porodní komplikace

- prošla pečlivou předporodní přípravou

- k přirozenému porodu dospěla na základě vlastní, zcela dobrovolné a informované volby

 

Lékaři spíše kladou důraz na to, aby byla matka pečlivě kontrolována, a  využívají  časté přístrojové monitorování plodu, využívání elektrických pump pro podání infuze, epidurální analgezie, atd.. Výsledkem obou přístupů je přibližně stejný poměrný počet zdravých maminek a miminek. Rozdíl je spíše v tom, jakým způsobem bylo tohoto výsledku dosaženo. A je samozřejmě docela možné zkombinovat přístup „technologický" s přístupem „emocionálním". Přestože žena rodí s pomocí „porodnické techniky", je dobré, aby byla v neustálém kontaktu se svými blízkými, s porodní asistentkou, které věří a aby se jí tak dostalo plné psychické podpory. Takto kombinovaná péče je ta nejbezpečnější a nejefektivnější obzvláště pro maminky, které prožívají více méně komplikovaný porod nebo kde hrozí riziko nějaké vážné komplikace.

Světové studie neprokázaly příčinnou souvislost mezi způsobem vedení porodu a novorozeneckou úmrtností či nemocností. Světové studie ovšem také neprokázaly dopad běžně používaných diagnostických (ultrazvuk) a analgetických (epidurální anestézie) metod na průběh, kvalitu a ovlivnění porodu.

Dlouhodobé celostátní statistiky říkají, že 90% všech porodů je fyziologických, pouze 10% připadá na vrub porodům patologickým. Avšak slůvko "všech" je zde zcela zásadní, protože představuje porody prováděné jak v porodnicích tak mimo ně! Z toho vyplývá, že převedeme-li zcela všechny porody do nemocnic, hodnotu 10% tím nesnížíme! Tento fakt uznávají i sami lékaři!

Obecně lze shrnout, že hlavní výhodou přirozeného porodu je větší psychická pohoda rodících žen.V případě, že žena, která se pro přirozený porod rozhodne splňuje všechna zdravotní kritéria, místo porodu je, pro případ komplikací, vybaveno potřebnou technikou a zkušeným personálem, nelze proti přirozeným porodům nic namítat.

 

Obecná doporučení pro výběr porodnice


Kolik nastávajících maminek ví o tom, že si mohou vybrat porodnici podle představy, jak chtějí porodit. Že si mohou zvolit porodnici, kde ženu berou jako rovnocenného partnera, kde jsou respektována její přání, kde by si mohly zcela svobodně zvolit, v jaké poloze budou rodit a že mohou polohy během porodu měnit. Kolik jich přemýšlí o přítomnosti partnera při porodu. Málokterá také ví, že není nezbytným předpokladem zdárného porodu úvodní rituál v podobě klystýru a holení, ani podávání léků k tišení bolesti či k urychlení porodu. Následující přehled rad vám může při vašem rozhodování pomoci.

 Výběr a prohlídka porodnice.
Je dobré poznat vybavení porodnice i zdravotnický personál. Trvejte na prohlídce porodního sálu. Nejen abyste si udělala obrázek o čistotě a komfortu, ale abyste k porodu přicházela do známého prostředí. Máte-li dokonce možnost vybrat si porodnici, protože jich je ve vašem blízkém okolí více, pomůže vám tato prohlídka i k poznání přístupu porodních asistentek k nastávajícím maminkám. Ochota či neochota podat potřebné informace, způsob, jakým asistentka k maminkám hovoří, i tón hlasu, jakým hovoří, vám může hodně napovědět. Předporodní kurzy.
Prvním předpokladem dobré porodnice je zavedení předporodních kurzů. Ty mají za úkol nejen připravit budoucí maminky na vlastní porod, ale také jim umožnit vyptat se na vše, co je zajímá. Nebojte se vyptávat na všechno, co s vámi budou nebo chtějí dělat. Při porodu bude na mnohé věci pozdě.Přítomnost příbuzných.
Zeptejte se, jestli vám porodnice umožní mít u porodu partnera (manžela, maminku, prostě kohokoli). Pokud chcete rodit sama, není na tom nic divného.Svobodná volba polohy.
Kromě standardní polohy na zádech je možné rodit vleže na boku, v sedě na speciální porodnické stoličce, ve stoje, v kleče. Nejčastěji volenou polohou je poloha ve dřepu ("na bobku"). Zeptejte se, jak se na tuto věc dívají lékaři a porodní asistentky v navštívené porodnici.Relaxační pomůcky.
Relaxační balon, žebřiny, žíněnka, vana, příp. sprcha s teplou vodou apod. vám umožní během porodu se uvolnit. Uvolnění usnadní otevírání porodních cest. Může také účinně pomoci rodícímu se děťátku najít vhodný způsob průchodu porodními cestami. Bude-li se maminka během porodu volně pohybovat a střídat různé pozice, miminko se snadněji stočí do správného a pro něj výhodného úhlu a může snadněji opustit porodní cesty.Holení a klystýr.
Snad ve všech porodnicích je provádějí automaticky (hygienické hledisko). Obojí můžete odmítnout, raději se však zeptejte předem. Odmítnutí neznamená žádné zdravotní riziko.Nastřižení hráze.
I tento úkon je ve většině porodnic prováděn automaticky. Není pravda, že se nastřižená hráz hojí lépe, než natržená. Vertikální polohy při porodu snižují nutnost provedení nástřihu. Dobře se informujte předem.Prostředky proti bolesti.
O možných účincích a jejich "pro" a "proti" byste měla být informována již v předporodních kurzech. Každé použití byste měla konzultovat s lékařem. Odpověď "To tady dostávají všichni" by vás neměla uspokojit.Možnost nechat si miminko po porodu u sebe.
Některé porodnice tuto možnost poskytují automaticky, jiné "na přání", v ostatních nepochodíte: "U nás se to nedělá..."

*

Obecně lze poradit: Pečlivě vybírejte porodnici, v níž budete rodit, zjistěte si, jaké možnosti tam rodičkám nabízejí, jak se k nim chovají, a hlavně do jaké míry dávají ženám svobodu rozhodovat, jak budou rodit, a zda nezasahují rušivě do prvního kontaktu s novorozencem. Nezapomeňte, že nemůžete očekávat splnění svého přání, pokud jste toto přání ani nevyřkli. Chovejte se v tomto případě něžně, ale pevně. Nedělejte ukvapená rozhodnutí, ale nenechte se zastrašit nebo odbýt. Logické a slušně položené otázce náleží logická a slušně položená odpověď.

*

Vše o přirozených porodech se můžete dozvědět na stránkách občanského sdružení Centrum aktivního porodu www.rodina.cz/cap/

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...