V současné době se v ČR ročně narodí průměrně 7%  ( tj. cca 7 000  ) dětí předčasně nebo s nízkou porodní hmotností - nezralých novorozenců. Za nezralého je považován novorozenec narozený před ukončeným 36. týdnem ( ve 36. týdnů dozrávají plíce a dítě je schopno samo dýchat  ) těhotenství a/nebo s porodní hmotností nižší než 2500 g.

 Díky vývoji medicíny se hranice životaschopnosti plodu posunula již k 24. týdnu těhotenství, kdy hmotnost dítěte dosahuje cca 500-800g. Dítě narozené v tomto týdnu má již cca. 40% naději na přežití.

 

Rozlišujeme několik stupňů nezralosti:

Extrémní nezralost - těhotenství trvalo 24 - 27 týdnů, hmotnost dítěte pod 1000g

Těžká nezralost - těhotenství trvalo 28 - 32 týdnů, hmotnost dítěte pod 1500g

Střední nezralost - těhotenství trvalo 33 - 35 týdnů, hmotnost dítěte cca 2000g

Lehká nezralost - těhotenství trvalo 36 - 37 týdnů, hmotnost dítěte cca 2500g

 

Rizikové faktory předčasného porodu

Vzhledem ke složitosti problému předčasného porodu vychází strategie prevence ze studia rizikových faktorů. Předčasný porod má zpravidla více příčin . Mnohé příčiny vedoucí k předčasnému porodu jsou známé, některé z nich se předpokládají, ale jejich  vliv je sporný.  Přibližně 20-30% předčasných porodů jde na vrub medicínským komplikacím, které nelze předvídat (např. komplikace diabetů, hypertenze, preeklampsie , růstové problémy plodu, abrupce placenty). Asi 50% předčasných porodů nelze vysvětlit zdravotními, sociálně psychologickými ani jinými faktory.

Infekce

Přibývá důkazů podporujících roli infekce jako příčiny předčasného porodu a jako významného rizika pro novorozence. Vzestup bakterií z nižšího genitálního traktu do těhotné děůlohy je považován za klíčovou událost v příčinách předčasného porodu. Vaginální infekce, která zasáhne plodové obaly významně zvyšuje riziko  sepse u nezralého novorozence a také riziko mateřské poporodní úmrtnosti..

Sociální faktory a jiná rizika

    Sociální faktory zahrnují věk, množství porodů, životní styl, příjem rodiny, vzdělání, imigraci. Ve věkové skupině mladších žen je více předčasných porodů a potratů. Jako příčina je uváděn nedokončený tělesný vývoj (hypoplazie dělohy) a nevhodné sociálně ekonomické podmínky spojené s většími stresy a úzkostí.
    Předčasný porod je také častější u starých prvorodiček nad 35 roků, u nichž se uplatňují pravděpodobně následky systémového poškození (hypertenze, chronické onemocnění ledvin, diabetes mellitus aj.). Jde o řadu příčin, které vedou k poškození placenty a průtoku placentou. U starších žen jsou též častější porodnické komplikace a vyšší frekvence operačních porodů. Rizikovou skupinou jsou ženy svobodné a rozvedené, dále ženy s pozitivní porodnickou anamnézou předčasných porodů, ženy, které nikdy nebyly těhotné a ženy s více než třemi těhotenstvími v minulosti .

  Fyzická zátěž a práce

      Značné fyzické vypětí a práce ve vysokém tempu (např. dlouhé hodiny chození a stání) může ovlivnit nitrobřišní tlak, děložní krevní průtok, hormonální rovnováhu, výživu a zvýšit riziko předčasných porodů. Jako jednotlivý faktor dokonce i zvedání těžkých břemen není jednoznačně spojeno s negativními výsledky těhotenství. Všeobecně však těžká práce není vhodná pro těhotné. Možnost přestávek v pracovním procesu podle potřeb těhotné výrazně snižuje rizika zaměstnání. Tyto nálezy podporují politiku omezení tělesné zátěže v těhotenství.
    Studie EUROPOP (1996-1998) vyhodnocovala vliv stresu práce na výsledek těhotenství. Dokazuje, že stres při práci nevedl k vyššímu riziku předčasných porodů. Pracovní aktivity byly spojeny s lepším výsledkem těhotenství u prvorodiček. Významně více předčasných porodů bylo u žen, které nikdy nepracovaly, než u těch, které pokračovaly v zaměstnání v těhotenství. Vyšším procentem mladých žen mezi těmi, které nepracovaly vysvětluje vyšší výskyt předčasných porodů v této skupině.

Výživa a socioekonomické vlivy
    Socioekonomické faktory jsou spojeny s nízkou hmotností plodu. Porodní váha má významný vztah k socioekonomickým ukazatelům. Podvýživa, méně než 80% průměrné hmotnosti, vede častěji k předčasnému porodu a nižší hmotnosti dětí. Nárůst hmotnosti matky v těhotenství pod 9 kg provází nižší nárůst hmotnosti plodu. Jde o nejčastější příčinu porodů dětí s nízkou porodní hmotností v rozvojových zemích. Dalšími rizikovými sociálními faktory jsou vzdělání matky (více než u otce) a kouření. Tyto vlivy jsou i významnými ukazateli socioekonomické úrovně.

Kouření
    Kouření má vliv na předčasné porody či potraty. Kouř obsahuje řadu škodlivin (CO, nikotin, kadmium, dehet), které vedle restrikce průtoku krve placentou negativně ovlivňují přenos zinku placentou. Není sice prokázán vztah kouření a vývojových vad plodu, ale je zde spojení s růstovou retardací plodu. U kuřaček se rizika na těhotenství zvyšují při současném pití kávy. Víme, že více než polovina žen, které kouří, se bojí kouřit v těhotenství a že 10 procent kuřaček naopak v těhotenství kouří více.

Káva a alkohol
    U pití kávy a alkoholu nebyl prokázán vliv na zkrácení těhotenství, ale negativní dopad na mateřství. Existuje pouze slabý vztah kofeinu k  defektům plodu. Alkoholismus vede k nitroděložní  růstové retardaci plod u a poruchám chování novorozence. Byl dokonce popsán případ postižení při jednorázové velké expozici alkoholu. Alkohol může nejvíce škodit v době, kdy ještě těhotná neví o těhotenství, do 8.tt.

Sledování těhotných

Ženy u kterých jsou v průběhu pravidelných těhotenských prohlídek nalezeny rizikové faktory předčasného porodu jsou dle závažnosti nálezu nadále sledovány, nejčastěji ve speciálních poradnách.V případě akutního stavu je těhotná hospitalizována. Maminkám s předčasnými děložními kontrakcemi je indikována tzv. tokolýza - podávají se látky tlumící děložní činnost - např. magnesium.Důležitým ukazatelem hrozícího předčasného porodu je také délka děložního hrdla.

Statisticky je např. prokázáno, že těhotné v 23. gestačním týdnu s naměřenou délkou hrdla pod 25 mm mají 3x vyšší pravděpodobnost předčasného porodu. Naopak, u dvojčetného těhotenství, je-li naměřená délka hrdla 30 mm ve stejném gestačním týdnu, je pravděpodobnost porodu před ukončeným 34. gestačním týdnem velmi nízká.
Předčasný porod může být samovolný - např. předčasný odtok plodové vody nebo indukovaný ( záměrně vyvolaný ) - špatná placenta a nedostatečná výživa plodu, hypoxie plodu, preeklampsie matky atd.

 

Přímé příčiny předčasného porodu
 

Poruchy placentace a funkce placenty

30-50 %

Nitroděložní infekce

20-38 %

Imunologické příčiny

20-30 %

Inkompetence hrdla děložního

8-16 %

Dčložiú anomálie a nádory

6-14 %

Mateřské příčiny

6-10 %

Trauma a chirurgické zákroky

4-8%

Anomálie plodu

4-6%

Vícečetné těhotenství

6-8%

Neobjasněné příčiny

4-10 %

 

 

Nepřímé příčiny předčasného porodu
 

Zatížená porodnická anamnéza

Mateřská tělesná charakteristika

Věk těhotné

Sociální a ekonomické faktory

Profesní rizika

Vlivy zevního prostředí

 

Vedení předčasného porodu


  Předporodní příprava u těhotných se známkami počínajícího předčasného porodu nebo s aktuálním rizikem předčasného porodu spočívá především v akceleraci plicní zralosti plodu.Plicní zralost plodu je dovršena po 36.týdnu těhotenství.Pokud jde o porod před tímto termínem podávají se těhotným kortikoidy, které pomáhají časnějšímu vývoji plic dítěte.    Podávání antibiotik v průběhu předčasného porodu je poměrně časté. Souvisí to se všeobecně známou skutečností, že infekce je nejčastější příčinou předčasného odtoku plodové vody i předčasného porodu.


    Rozhodování o způsobu vedení předčasného porodu je ovlivněno:

- stářím těhotenství a jeho četností ( jedno dítě, dvojčata, trojčata atd; )
- prognózou úspěšného postnatálního vývoje novorozence (novorozenců);
- polohou plodu a jeho naléhající částí; ( hlavičkou, pánví atd. )
- klinickým nálezem na porodních cestách; ( otevření děložního hrdla, odtok plodové vody atd. )
- množstvím plodové vody.

    Do rozhodovacího algoritmu vstupují i anamnestické údaje, množství předchozích porodů a pravděpodobnost další úspěšné gravidity. Obecně platí, že císařský řez je indikován tehdy, když jeho riziko pro matku i plod je nižší než riziko vaginálního porodu. Operační vedení porodu je možné pouze se souhlasem rodičky, která musí být vždy plně informována nejen o způsobu vedení porodu, ale i o rizicích postnatálního vývoje nezralého novorozence.  Způsob vedení porodu bývá konzultován rovněž s neonatology.
   
    Gestační stáří do 26. týdne
Při poloze podélné hlavičkou dolů je veden porod vaginální cestou.

    Gestační stáří 27-32 týdnů
Císařský řez je indikován u plodů se známkami hypoxie, zánětu, infekce  při krvácení z rodidel a při poloze plodu koncem pánevním . Při poloze podélné hlavičkou a připravených porodních cestách je vhodné vést porod vaginálně.


    Gestační stáří 33-37 týdnů
Císařský řez provádíme pouze při hypoxii ( dechová nedostatečnost ) plodu, infekci  a poruchách naléhání (drobné částky,  příčná poloha apod.). Většina porodů tak může být vedena vaginální cestou.

    Nezralá tkáň plodu je v průběhu předčasného porodu snadno zranitelná. Nerozvinutý dolní děložní segment komplikuje provedení císařského řezu, takže vybavení hlavičky může být technicky velmi obtížné. Naopak, při vaginálním porodu dochází během kontrakcí k periodicky se opakujícímu zvyšování tlaku na hlavičku nezralého plodu. Proto bývá medikamentozně tlumena děložní činnost.Nadměrný  tlak porodních cest snižuje průtok krve centrálním nervovým systémem a rozvíjí se hypoxie s rizikem lebečního krvácení.Plod je v průběhu porodu sledován kardiotokografem.Kvůli ochraně nezralé hlavičky dítěte bývá vždy preventivně proveden nástřih hráze.Nejčastěji se používá epidurální analgezie, která zároveň mírní děložní činnost a relaxuje porodní cesty.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...