V roce 2002 se v Praze konala globální konference na téma „Neplodnost ve třetím tisíciletí". Díky iniciativě Nadace Bertarelli­ovych se na tomto mezinárodním kongre­su šeši špičkoví vědci, odborníci na re­produkční zdraví i samotní pacienti a jejich organizace.

Cílem tohoto mezioborového kongresu bylo prezentovat nejnovějš vě­decké poznatky, zvýšt úroveň obecných znalostí o neplodnosti a projednat někte­ré závažné otázky, například ekonomické, geografické a sociální bariéry léčby.

 

Při této příležitosti zveřejnila Nadace Bertarelliovych (Bertarelli Foundation) také výsledky multicentrické studie zaměřené na zdravotní stav dětí poča­tých metodou ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection - intracytoplazmatická injekce spermie).

„Uvedená studie poskytuje dalš důkaz o bezpečnosti dnešních léčebných metod," uvedl profesor André Van Steirteghem, ve­doucí řeštelského týmu z Bruselu. ,Jo po­tvrzuje, že dotyčné techniky mohou pomo­ci neplodným párům k dlouho očekávaným dětem a že budoucí vyhlídky dětí počatých tímto způsobem jsou stejně dobré jako vy­hlídky přirozeně počatých dětí."

Podle definice SZO je partnerský pár považován za neplodný, pokud není scho­pen počít dítě i přes pravidelné praktiko­vání nechráněného pohlavního styku po dobu minimálně jednoho roku. Tento pro­blém se týká více než 10 % párů po celém světě, tj. asi 60-80 milionů dvojic.

„Uznání neplodnosti za skutečný zdra­votní problém je nicméně oblastí, v níž za­tím společnost vykazuje smíšnou reakci," říká Dona Bertarelli Spáth, předsedkyně kongresu. „Neplodnost je dokonce i dnes stále předmětem tabuizace." Přání partne­rů, kteří touží po dítěti, je často konfron­továno s problematikou omezených pro­středků v sektoru zdravotnictví a s proble­matikou dostupnosti a přístupu k různým léčebným metodám.

Pokud jde o možnosti léčby neplodnos­ti, nejvýznamnějšho pokroku bylo dosaže­no v oblasti hormonální léčby a reprodukč­ních technik, tj. v oblasti umělé inseminace, která zahrnuje IVF (in vitro fertilizace, mimotělní oplodnění), GIFT (přenos gamet do vejcovodu) a ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie). Při metodě ICSI lékař injikuje spermii přímo do vajíčka. ICSI po­skytuje možnost volby v léčbě mužské ne­plodnosti.

Došo ke zjednoduším' léčebných po­stupů, ke zlepšsní medikamentózní léčby a k jejímu doplnění o rutinní kontroly ul­trazvukem. Správná diagnóza je základní podmínkou pro stanovení náležité formy léčby. Pro tento účel mají praktičtí lékaři k dispozici šrokou šcálu diagnostických nástrojů, počínaje relativně jednoduchými krevními testy až po komplexní metody za­hrnující například psychoemoční analýzu. Od roku 1978 se narodilo více než jeden milion dětí pomocí IVF a více než 100 000 dětí pomocí ICSI.

 

Zdraví dětí počatých metodou ICSI vý­sledky studie

Cílem studie bylo stanovit, zda existují nějaké rozdíly mezi dětmi počatými techni­kou ICSI a přirozeně počatými dětmi, po­kud jde o fyzický a psychologický vývoj dí­těte. Multicentrická studie byla realizována v Belgii, ve Švédsku a v USA.

Celkem bylo do studie zařazeno 300 dětí předškolního věku, přičemž děti po­cházející z dvojčat, trojčat atd. byly ze stu­die vyloučeny. Kontrolní skupinu tvořilo 266 přirozeně počatých dětí, které byly vybrány  na základě celostátního a lokálního registru naroze­ných dětí. Pro kontrolní skupinu byla po­užita tato zařazovací kritéria: věk a pohlaví dítěte a věk matky. Děti o průměrném věku pět let byly vystřeny pediatrem a psycho­logem se zaměřením na jejich fyzický, psy­chomotorický a psychologický vývoj. Po­mocí písemného dotazníku byl proveden průzkum i u matek, u nichž byl hodnocen stupeň zatížení stresem v souvislosti s vý­vojem dítěte.

 

Lékařské aspekty

Výsledky lékařské části studie jsou v souladu s doposud publikovanými údaji, které byly získány při obdobných studiích. Průměrná porodní hmotnost byla nepatr­ně nižš. U dětí počatých metodou ICSI byl častějš výskyt neonatálních komplikací, ty však následně neměly žádný vliv, pokud jde o chronická onemocnění a chirurgické intervence. U dětí počatých metodou ICSI bylo zaznamenáno nepatrně častějš využi­tí fyzioterapie a logopedie.

Ve skupině dětí počatých metodou ICSI byla výší incidence fyzických malformací, kterou však lze s největší pravděpo­dobností přisoudit výběrovým kritériím, která použilo jedno konkrétní centrum. Jinak nebyly mezi oběma skupinami prokázány žádné vý­znamné rozdíly, pokud jde o celkové zdraví a růst.

 

Psychologické aspekty

Analýza psychologických aspektů byla provedena na základě mnoha proměn­ných, včetně stupně dosaženého vzdělá­ní matky a rozsahu lékařských údajů. Dalš proměnné zahrnovaly schopnost slovního vyjadřování, činnost mozku a celkovou in­teligenci. Mezi skupinou dětí počatých metodou ICSI a skupinou dětí počatých přirozeným způsobem nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Porovnáním mezi jednotlivý­mi skupinami a v rámci jednotlivých skupin nebyly pro dané parametry prokázány žád­né rozdíly mezi děvčaty a chlapci. Měře­ním stresu se prokázalo, že matky dětí po­čatých technikou ICSI zažívají stejnou úro­veň stresu jako matky přirozeně počatých dětí. Jedná se o první studii, která přináš důkaz o zdravém psychickém vývoji pětile­tých dětí počatých metodou ICSI.

 

Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)

- Oplodnění se provádí injikováním jediné semenné buňky do neoplozeného vajíč­ka .

- ICSI výrazně zlepšla léčbu mužské ne­plodnosti, včetně řady mužů, jejichž pří­pady byly dříve považovány za beznaděj­né v důsledku těžké oligozoospermie nebo abnormálně nízkého počtu sper­mií.

- Jsou-li semenné buňky životaschopné, lze překonat dokonce i sníženou kvalitu spermií, protože u více než 50 % vajíček lze docílit normálního oplodnění bez ohledu na kvalitu spermií.

- ICSI se provádí u vajíček získaných po stimulaci vaječníků jako v případě IVF.

- Úspěšnost je výrazně ovlivněna kvalitou přípravy spermií a zručností a zkušenostmi s mikromanipulacemi.

- ICSI v kombinaci s IVF je dnes nejúčinnější léčbou mužské neplodnosti -úspěšnost léčby (tj. narození živého dí­těte) činí 20-25%

 

www.bertarelli.edu

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...