Před 16 lety vznikla v Brně Soukromá klinika LOGO s.r.o., která je specializovaným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu poruch komunikace. Klinika sídlí v Brně na Vsetínské ulici a v současné době má další pobočky na Merhautově ulici v Brně, v Židlochovicích, v Blansku a od března 2007 je otevřena i pobočka v Praze na Karlově náměstí. Rozsahem poskytovaných služeb a spoluprací všech potřebných odborníků z oblasti poruch komunikace tvoří vyjímečné  pracoviště v České republice.

O rozhovor se zaměřením na koktavost jsme požádali Mgr. Evu Neubauerovou, ředitelku Občanského sdružení LOGO, které vzniklo na základě  iniciativy odborníků  i pacientů k poskytování sociálních  služeb pro klienty postižené závažnými poruchami komunikace a hybnosti a zároveň zajišťuje osvětovou činnost v této oblasti.

 

Čím se Soukromá klinika LOGO zabývá ?

 

Klinika je nestátní zdravotní zařízení, které zajišťuje diagnostiku a lékařskou péči zaměřenou na závažné poruchy komunikace. Pomáhá lidem s těžkými handicapy výrazně zlepšit jejich komunikační schopnosti, tím zkvalitnit jejich život a začlenit se zpět do společnosti. Odborný personál kliniky dosahuje vysoké úspěšnosti při léčbě závažných poruch komunikace, tedy i koktavosti. Díky své specializaci má v databázi více než 16 tisíc klientů.

 

Jedná se pouze o dětské pacienty ?

 

K nám dochází klienti všech věkových kategorií. Musíme si uvědomit, že poruchami komunikace trpí i dospělá část populace, buď zanedbáním léčby v dětství, v minulých letech stanovenou špatnou diagnózou, po autonehodě nebo sportovním úraze, po cévní mozkové příhodě, „spouštědlem" může být i těžký psychický otřes atd. V mnoha případech pak k léčbě poruch komunikace přiřazujeme i rehabilitaci na zlepšení hybnosti, a tím zvýšení soběstačnosti v běžném denním životě.

 

Jaké odborné služby poskytujete ?

 

V sídle na Vsetínské ulici jsou soustředěny všechny odborné ambulance: klinická logopedie, psychologie, neurologie, ORL a foniatrie, psychiatrie, interní lékařství, geriatr a rehabilitace.

V logopedickém oddělení se malým i dospělým pacientům věnují zkušení specialisté. Kromě běžných logopedických pomůcek mají k dispozici počítačové výukové programy, které významně pomáhají léčbě a zejména u dětí jsou velmi oblíbené. Další součástí logopedické péče je vyšetření a nácvik koncentrace pozornosti, zrakového vnímání a sluchové diferenciace pomocí přístrojů EEG - BIOFEEDBACK.

Tím, že má klinika všechny odborníky pod jednou střechou, je mnohem snazší odhalit i různé skryté poruchy, které rodina ani netuší. Např. skrytý rozštěp horního patra, podjazyková uzdička, která brání hybnosti jazyka nebo nedoslýchavost, která není léčená a dítě se na logopedii nezlepšuje. Dvakrát v týdnu jsou lékařská konzilia, která řeší závažné diagnózy komplexně.

Klinika také nabízí terapeutické intenzivní týdenní pobyty pro klienty všech věkových kategorií v nově vybavené lůžkové části a jeden z pokojů je vybaven kompletně bezbariérově.

 

Financuje léčbu zdravotní pojišťovna ?

 

Léčba na klinice je z velké části bezplatná, hrazená zdravotní pojišťovnou. Jenom u speciálních nadstandardních postupů jsou doplatky nutné (Biofeedback aj.), klient si dále platí pobyt a stravu. Potřebujeme pouze doporučení praktického lékaře nebo pediatra. Služby občanského sdružení jsou též bezplatné, získali jsme po kompletní a přísné kontrole akreditaci a jsme začleněni do systému dlouhodobého financování Odboru sociálních služeb JM kraje.

 

Jak k léčbě přispívá Občanské sdružení LOGO ?

 

Jedná se hlavně o sociální služby, v podstatě jsme nadstavbou služeb lékařských. Zajišťujeme konzultace s pacienty, ale i s jejich rodinnými příslušníky. Poskytujeme odborné sociální poradenství, které  řeší komplexně situaci postižené osoby a celé její rodiny. Neřešíme tedy pouze zdravotní problém, ale také dopady, které ze složité situace v rodině vzniknou. Sociální rehabilitace má za cíl začlenit osoby postižené poruchami komunikace do společnosti, do systému vzdělávání a na trh práce. Pomáháme jim překonávat překážky a bariéry, se kterými se díky svému handicapu potýkají. Pomáháme formou poradenství v řešení finančních problémů, např. jak získat půjčku pro nákup vozíku nebo auta pro tělesně omezeného klienta atd. Sdružení zajišťuje také  telefonické a emailové poradenství pro klienty z celé České republiky.

Centrum denních služeb zajišťuje také služby zejména kolektivního charakteru. Pacienti jsou rozděleni podle věku a diagózy a ve skupině trénují komunikační dovednosti, nezávislost v běžných denních aktivitách a soběstačnost. Konkrétně uvedu nakupování, telefonování nebo návštěva na úřadě. Je to velmi oblíbená terapie a klienti ji v mnoha případech využívají dlouhodobě.

Raná péče  se věnuje poradenství pro rodiče rizikových dětí. Rozvoj schopností těchto dětí s cílem minimalizovat negativní dopady problémů v prenatální fázi, při porodu a těsně po porodu. V rámci těchto služeb jsou rizikové děti také vyhledávány.

Občanské sdružení LOGO provozuje také nově vybudované "Multifunkční centrum pro osoby s poruchami komunikace". V rámci centra jsou realizovány programy pro dospělé osoby s poruchami komunikace, pro osoby obtížně zaměstnavatelné, pro mladistvé a osoby bez praxe a pro pracovníky v oblasti lidských zdrojů. Centrum bylo vybudováno za podpory Evropského rozvojového fondu a programy v něm jsou provozovány za přispění Evropského sociálního fondu.

 

Co je příčinou vzniku poruch řeči ?

 

Vznik řeči je podmíněn vývojovým procesem, při němž se v mozkové kůře vytváří centrum pro vyslovování jednotlivých hlásek, slabik a slov. Zároveň s tím se vyvíjí schopnost rozlišovat a vnímat podmíněné zvukové signály podle jejich významu a pořadí. Chybí-li některý faktor, který se podílí na výstavbě řeči, nastávají poruchy v jejím vývoji. Řeč se buď ve vývoji opozdí, nebo se vyvíjí jen částečně, anebo se nevyvíjí vůbec.

Jestliže se nevyvíjí řeč do konce třetího roku, hovoříme o opoždění ve vývoji řeči. Jestliže dítě v tomto období nemluví nebo jeho slovní zásoba obsahuje asi jen třicet slov, je nutné poradit se s pediatrem, který doporučí odborné lékařské vyšetření. Dětem s opožděným vývojem řeči musí být věnována zvýšená péče, musejí být k mluvení stále podněcovány a za snahu chváleny.

 

 

 

Co je příčinou koktavosti ?

 

V období řečového vývoje se setkáváme i s dalšími poruchami. Složitější úroveň myšlení klade větší nárok na řečové funkce. Často pozorujeme, že dítě začíná opakovat počátky slov, jako by zadrhávalo. Mnohdy se opravdu jedná jen o vývojové období, ve kterém by rodiče hlavně měli vytvořit dítěti klidnou atmosféru.Toto by mělo nejdéle do dvou měsíců spontánně odeznít. Jestliže se tak nestane, je nutné, aby se dítěti dostalo odborného foniatrického vyšetření a logopedické péče.

 

Kdy by se nemělo váhat s odborným logopedickým vyšetřením?

 

Dítě by mělo být pediatrem odesláno na odborné vyšetření, jestliže:

o        koktá

o        v jeho řeči se projevuje huhňavost

o        při artikulaci brání dítěti podjazyková uzdička

o        neužívá zvratných zájmen v běžné řeči

o        existuje rodinná zátěž

Vývoj řeči neprobíhá u všech dětí stejně a je třeba mít vždy na paměti individualitu každého dítěte. Nutné je však vývoj řeči nepodceňovat a v případě podezření na vadu řeči se poradit s odborníkem. Správná a plynulá řeč vašeho dítěte bude odměnou za vaši důslednost.

 

Čím dříve se začne s poruchou řeči pracovat, tím je větší šance podchycení příčiny a vyléčení. Nestačí spoléhat na "vyléčení časem". Bohužel takové štěstí má mizivé procento případů a dítě pak před vstupem do školy naráží na obrovský problém. Má malou slovní zásobu, není schopno poskládat souvislé věty a ve škole nestačí svým vrstevníkům. Následně dítě pochopitelně selhává ve verbálních testech, dostává negativní posudky a přitom může být i nadprůměrně inteligentní.

 

Maminky by neměly podceňovat nedostatky v komunikaci už v období od 2 let věku dítěte. Doporučujeme vyhledat logopeda a problém zkonzultovat.

                       

Jak se koktavost léčí ? Jak dlouho trvá léčba a lze ji vyléčit zcela bez recidiv ?

 

Jestliže je u dítěte diagnostikována porucha plynulosti řeči - koktavost (lat. balbuties), je nutné přistoupit k reedukaci řeči pomocí logopedické péče. Důležité je, aby rodina dítěte (popř. i škola, kterou dítě navštěvuje) s odborníky úzce spolupracovala. Dítěti je nutné vytvořit klidový režim, možnost soustavného procvičování zadaných úkolů a propojení denního režimu s možnou relaxací. Dokonalá komplexní diagnostika a včasná péče zaručují možnost napravení této těžké poruchy poměrně v krátké době.

Bývá velikou chybou, jestliže se v době, kdy dítě zadrhává, snažíme napravovat nesprávnou výslovnost hlásek. Důležitější je napravit nejdříve poruchu plynulosti tempa řeči.

Koktavost obvykle začíná kolem třetího roku života dítěte. Rovněž záleží na osobnosti dítěte. Čím citlivější je povahy, tím větší je pravděpodobnost koktání.

 

Základním pravidlem je mluvit pomalu a uvolněně. Veďte dítě k tomu, aby tvořilo krátké věty a před začátkem věty se vždy nadechlo. Mělo by udržovat oční kontakt s osobou, se kterou mluví. Dítě nesmí mít strach z mluvení a na jeho koktavost se nemá upozorňovat - proto by např. nemělo být ve škole zkoušeno před kolektivem třídy u tabule.

 

 

Má na koktavost vliv dědičnosti, úraz, stres nebo problémy v těhotenství ?

 

U koktavosti hraje dědičnost významnou úlohu. Pokud se v rodině koktavost již objevila, je značná pravděpodobnost, že se koktavost projeví i u potomků.

Vadou řeči trpí až čtyřikrát častěji chlapci než dívky. Uvažuje se o vlivu vyšší nervové činnosti, která je u chlapců v předškolním období méně vyzrálá než u dívek. V období školní docházky se poměr postupně vyrovnává.

Přesné vlivy úrazů, stresu a problémů v těhotenství na koktavost nebyly zjištěny. Přesto v anamnéze našich malých pacientů jsou často uvedeny problémy v těhotenství, komplikovaný a předčasný porod, kříšení po porodu.

 

Ovlivňuje koktavost matky vývoj dítěte ?

 

U dětí je samozřejmě možná nápodoba špatného mluvního vzoru - koktavosti u matky, ale daleko větší vliv má právě dědičnost.

 

Jak doporučujete řešit posměch dětí v kolektivu, ve škole ?

 

Tato situace je bohužel velmi častá. Děti v tomto případě potřebují pomoc dospělých - měl by zasáhnout pedagog. Ten ale musí pracovat s celou třídou, vysvětlit nutnost tolerance a pochopení vůči dítěti s řečovým handicapem. Dítě s koktavostí by například nemělo být zkoušeno před celou třídou, mělo by mít zkoušení přizpůsobeno svým problémům v řečovém projevu.

Je nutná i podpora rodičů, dítě by mělo cítit, že pokud je potřeba, rodiče se ho zastanou a pomohou mu.  Zasáhnout může samozřejmě i logoped, který by měl být se školou v kontaktu a řešit specifické potřeby dítěte a možnosti pomoci i ve školním prostředí.

 

Na poslední konferenci ke Dni koktavosti jste měli významného hosta z USA. Co nového přednesl Prof. David Allen Shapiro ?  

 

Velmi důležité je informovat veřejnost, pediatry a praktické lékaře o problematice poruch komunikace. Každý rok pořádáme konferenci u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti za účasti významných odborníků na tuto problematiku.

Prof. David A. Shapiro z Western Carolina University ze Spojených států amerických byl na návštěvě v Logu a České republice již podruhé. On sám koktavostí trpěl a podařilo se mu ji svým velkým úsilím překonat. Vždy propaguje osobní příběh každého klienta a ocenění individuálních schopností a dovedností každého z nich.  Dle pana profesora je třeba pracovat s každým balbutikem jako s jedinečnou osobností a pomáhat mu ve zvládnutí řečového handicapu. Jsme moc rádi, že pan profesor velmi ocenil kolektivní terapie a komplexní péči a služby, kterých se klientům v LOGU dostává.

 

Jaké další poruchy komunikace známe ?

 

Množství poruch komunikace je velmi  obsáhlé, poruchy a vady komuniákace mají celou řadu příčin, často navazují na různá onemocnění. Pomohu si citací z jednoho našeho letáčku :

 

V naší zemi je 750 000 dětí a dospělých, kteří trpí těmito poruchami komunikace :

  • poruchami řeči a hybnosti následkem cévní mozkové příhody
  • poruchami po úrazech hlavy, zejména po autonehodách a úrazech při sportu
  • narušenou plynulostí řeči - např.koktavostí, breptavostí
  • opožděným vývojem řeči při vývojové dysfázii, dětské mozkové obrně a autismu
  • poruchami řeči a učení při lehké mozkové dysfunkci
  • poruchami řeči provázející neurologická onemocnění

 

Snažíme se zmírnit handicap našich klientů a pomoci jim začlenit se do společnosti tak, aby prožili spokojený a plnohodnotný život.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...