První část rozhovoru s Prof. MUDr.Daliborem Pacíkem CSc., přednostou urologické kliniky FN Brno, byla věnována dvěma ze tří onemocnění prostaty. Byl to zánět prostaty a nezhoubný nádor. V dnešním pokračování nás čeká nejzávažnější diagnóza - zhoubný nádor.

 

3.Zhoubný nádor :

Karcinom prostaty (KP) je třetí nejčastější příčinou úmrtí muže na zhoubný nádor v ČR. Naše populace je poměrně dobře informovaná o karcinomu prsu nebo kolorekta, ale o KP ví velmi málo, i když je důvod se ho obávat (častost výskytu i úmrtnost na KP u mužů jsou prakticky stejné jako na karcinom prsu u žen). Počet nových onemocnění vykazuje v ČR trvale rostoucí trend. Dnes narozený chlapec má asi 16% pravděpodobnost, že se u něj během života vyvine KP, a asi 3% pravděpodobnost, že na toto onemocnění zemře. Díky zlepšené diagnostice a terapii však očekáváme, že se tyto neradostné údaje mohou zlepšit.

 

Z čeho vychází Váš optimizmus ?

 

Ze statistik prováděných v USA, kde jsou známí aktivním přístupem k časné diagnostice i radikální léčbě KP, a které patří k nejpřesnějším. Z diagnostikovaných mužů s KP v roce 1981 zemřelo během následných 15 let  48% pacientů. Ale z diagnostikovaných v roce 1991 zemřelo během 5 let pouze 6% !

 

Existuje primární prevence ?

 

Bohužel neexistuje spolehlivá metoda primární prevence. Pomáhá pouze sekundární prevence, tzn. chodit k lékaři na preventivní prohlídky a tím eventuelně začít řešit problém včas. A tady znovu musím apelovat na roli ženy v rodině, která by mohla a měla u svého muže prosadit návštěvu lékaře.

Každý muž nad 50 let, jak jsem zmínil v prvé části rozhovoru, má benigní prostatickou hyperplazii (nezhoubný nádor - BPH). Zároveň se může přidat karcinom prostaty, ale pozor: eventuelní symptomy, projevy nemoci, patří většinou k BPH. Když už se projevuje KP, bývá pozdě. To znamená, že pokud má muž léčený asymptomatický KP, tedy v počátcích bez projevů, má vysokou šanci na vyléčení. Když nevyléčíme rakovinu prostaty dříve, než opustí prostatickou žlázu, tak už ji nevyléčíme. Muž by měl chodit na preventivní prohlídky ne proto že má potíže, ale že ví, že reálná hrozba KP existuje. Základem úspěchu a jediná šance je včasnost léčby.

 

Jaké jsou rizikové faktory ?

 

Existují 3 hlavní rizikové faktory vzniku KP.

Věk : U KP narůstá incidence s věkem daleko rychleji, než u jiných zhoubných nádorů. Muž v 7.deceniu má přibližně 130x vyšší pravděpodobnost, že bude mít KP, než muž ve 4.deceniu.

Rasa : Černoši mají nejvyšší riziko vzniku KP ze všech etnik na světě. Proti bělochům vyšší o 40%. Předpokládá se, že je to způsobeno komplexem genetických faktorů.

Rodinná anamnéza : Pokud mužův otec nebo bratr měl KP, pravděpodobnost onemocnění KP je dvojnásobná. Jestliže se KP vyskytne u 3 členů rodiny nebo ve 3 generacích rodiny nebo KP vznikl u 2 příbuzných mladších 55 let, potom riziko stoupá až na 50%. Dnes víme, že takoví muži skutečně zdědí mutovaný gen.

Vedle těchto faktorů se vyskytuje řada faktorů potenciálně rizikových, které KP ovlivňují. Důležitou roli hraje dieta a životní styl např. v souvislosti se správnou hladinou vit.D a vápníku, vysokým obsahem živočišného tuku a patří sem také narušení genetické informace tzv.volnými radikály. O vlivu androgenů (především testosteronu) na KP se stále vedou diskuse.

 

Jaká dieta se doporučuje ?

 

Omezit "červené maso", mléčné produkty, hydrogenované a konzervované potraviny a jíst více zeleniny, ovoce, vlákniny, rýži, těstoviny, luštěniny. Přiměřené množství tuků pro 70kg muže by mělo být asi 44 g na den, což jeden běžný tučný oběd vysoce převyšuje. Bylo prokázáno, že některé látky přijímané v potravě mohou dokonce napomoci restaurovat narušený enzym GST, který je důležitý při likvidaci volných radikálů. Sója, selen, vit.E, vit.A, karotenoid lykopen, zelený čaj a jiné látky jsou v současnosti předmětem studií a výzkumů, které by měly potvrdit eventuelní ochranný efekt na vznik KP. Jednou vzniklý nádor ovšem již představuje změnu, kterou žádnou dietou vrátit zpátky nelze.

 

Co má muž tedy udělat ?

 

Doporučujeme podstoupit jednou za rok preventivní prohlídku u muže staršího 50 let a to i  bez subjektivních potíží. U mužů s rodinnou anamnézou KP začít se sledováním již ve 40 letech.

Muž staršího věku má mít před sebou perspektivu života nejméně 10 let. Poslední větu vysvětlím. Karcinom prostaty roste pomalu a  nemá význam hledat malý lokalizovaný KP u 80 letého muže s předpokladem života 5 let. Vyšetření by byla zbytečnou zátěží, protože tento muž nezemře na rakovinu prostaty, ale s ní a na něco úplně jiného.

Existují české statistické pravděpodobnostní tabulky úmrtnosti a z nich např. zjistíme, že 67 letý muž žijící v ČR, který během života  měl choroby a jeho organismus tedy něco vydržel, má podle tabulek perspektivu života 15,36 let. Je to muž, který pokud by měl KP, je tím ohrožen na zdraví i na životě.

 

Měl by pacient navštívit vždy odborného lékaře ?

 

Dnes se hovoří o aktivním vyhledávání karcinomu prostaty u poučeného pacienta. Tedy muž sám vyhledá nejpozději ve věku 50 let (resp.40 let při rodinné anamnéze nebo u černochů) lékaře a měl by pokračovat každoročně.

V zásadě by měl muž podstoupit dva testy, které mohou být provedeny urologem, ale i praktickým lékařem. Praktický lékař, lékař prvního kontaktu, bude mít při diagnostice KP čím dál větší význam. Síť ordinací urologů není dostatečná na to, aby zvládla vyšetření všech mužů nad 50 let na KP. V rámci ČR v poslední letech provádíme kurzy, praktická proškolení a předávání zkušeností a nových informací právě praktikům, protože ti by měli být první, kteří při podezření na nádor odešlou pacienta k urologovi.

.

Jaké to jsou testy?

 

Jedná se o dvě vyšetření, která úspěšně vedou k odhalení podezření z přítomnosti KP v době, kdy je nádor ohraničený na prostatickou žlázu a nevyvolává žádné symptomy. V tomto stadiu je ještě léčitelný.

 

Test PSA ( prostatický specifický antigen) - revoluční možnost monitorovat progresi nádoru, jeho agresivitu, úspěšnost léčby, recidivu po léčbě, ale především tento test přispěl k časné detekci KP. PSA je látka produkovaná prostatou, která se dostává i do krve a je vlastně enzymem, který způsobuje rozpustnost ejakulátu. Hladina PSA se může zvýšit z různých důvodů, ale indikuje i KP a díky tomu můžeme nádor odhalit včas. Test PSA měl dlouhá léta vášnivé odpůrce i příznivce. Kritici tvrdili, že budou zbytečně prováděná drahá diagnostická opatření, která povedou ke zbytečným operacím atd., ale nedávno byla dokončená seriozní randomizovaná dlouhodobá studie na stovkách mužů s KP, kde polovina mužů podstoupila radikální léčbu a polovina byla pouze sledovaná. Samozřejmě byli s postupem seznámeni a se studií souhlasili. Za více jak 10 let se ukázalo, že  pouze sledovaní měli přibližně o 50% vyšší mortalitu a o 50% progresi do metastatického stadia (kdy je nádor již bohužel nevyléčitelný) ! Studie přinesla vědecký důkaz, že u dlouhodobě žijících mužů s rakovinou prostaty tato progreduje a muže významně ohrožuje na zdraví i na životě. Argument, že je lépe organismus léčbou nezatěžovat z důvodu pomalého růstu KP se nepotvrdil. Osud léčených a sledovaných pacientů  byl dramaticky odlišný.

Digitální rektální vyšetření prostaty je pohmatové vyšetření. Normální prostata má elastickou konzistenci, každá jiná konzistence je podezřelá. U 25%  pacientů s progredujícím KP nádor roste bez nárůstu PSA, proto je zároveň nutné i toto vyšetření.

 

Co následuje při podezření na KP ?

 

V případě podezření přítomnosti KP je jediný způsob potvrzení a to provedení biopsie prostaty s následným histopatologickým vyšetřením odebrané tkáně. Biopsie se provádí tenkou dutou jehlou s pomocí speciálního zařízení. Jedná se o ambulantní zákrok většinou bez následných komplikací. Pacient ho vnímá jako nepříjemný, ale ne bolestivý.

 

A když je diagnóza KP pozitivní ?

 

Je důležité s největší přesností zjistit stadium nádoru, jeho velikost, zda  překročil kapsulu nebo už postihl lymfatické uzliny. Vyšetřovacích metod je mnoho a je třeba vybrat pro každého pacienta tu nejefektivnější.

V případě KP ohraničeném na prostatickou žlázu máme 3 možnosti.

Pečlivé sledování, kdy pacienta sledujeme tak, abychom mohli včas zasáhnout. Jedná se o pacienty příliš nemocné nebo staré, kdy radikální řešení by pro ně představovaly nepřiměřená rizika.

Operační řešení, které je reprezentováno radikální prostatektomií  a poskytuje nejlepší šanci na kompletní eliminaci nádoru, který je ještě vyléčitelný. Jedná se o velkou operaci, kdy se odebere kompletně celá prostata, která je na nepřístupném místě hluboko v pánvi. Operace není jednoduchá a a je vhodná pro muže s nádorem ohraničeným na prostatickou žlázu se současně očekávanou dobou zbytku života alespoň 10 - 15 let. Nehodí se pro muže, jejichž nádor se už široce rozšířil mimo prostatickou žlázu a pro starší pacienty.

Radioterapie (ozáření) je lepší alternativou pro starší muže v horším zdravotním stavu, pro které by operace představovala nepřiměřené riziko. Cílem je zlikvidovat nádor úplně a to moderní metody ozařování dnes umožňují.

Obě metody mají téměř srovnatelné výsledky v porovnání dlouhodobého přežívání bez recidivy.

 

Po operaci je třeba léků nebo ozařování ?

 

Když je operace ideálně indikovaná, není většinou třeba nic. Ovšem při operaci se u 20-30% pacientů zjistí, že je realita horší. Potom přichází v úvahu podle rizikových faktorů a pokročilosti další léčba. Ozáření, hormonální léčba či různé kombinace. Je to velmi individuální.

 

Jaké jsou pooperační komplikace, ze kterých mají muži největší obavy ?

 

Nejobávanější je močová inkontinence, ale do roku po operaci je 93-95% pacientů plně kontinentních.. Pouze 2% mužů mají trvalou inkontinenci, avšak i tato porucha je léčitelná implantací umělého svěrače.

Porucha sexuálních funkcí, zejména ve smyslu poruchy erekce ( k ejakulaci po odstranění prostaty nedochází), záleží na zachování nervově cévních svazků, které jsou uloženy těsně podél prostaty. Po operaci dochází ke ztrátě erekce u různého počtu mužů v závislosti na operační technice, pokročilosti nádoru a stavu erekce před operací. Primární je ovšem vždy  onkologické hledisko a snaha o kompletní odstranění prostaty s nádorem. Jistě není cílem zachovat erekci, ale nevyléčit nádor. Lepší výsledky vykazují včasně podchycení pacienti s malým nádorem, mladší a s lepší erekcí před operací. V optimálním případě můžeme mluvit o možnosti zachovat erekci až u 86% pacientů. Je zde i možnost řešit problém uměle navozenou erekcí pomocí injekcí do penisu nebo voperováním implantátu - protézy. Po operaci se doporučuje začít se sexem co nejdříve.

Musíme si připomenout, že nejdůležitější je ale zachování života. Zásah do partnerského vztahu každý prožívá jinak v závislosti na věku apod. Já mám zkušenost, že partnerky jsou v tomto ohledu extremně tolerantní.

 

 

Každý muž, který dnes umírá na nevyléčitelnou chorobu, na rakovinu prostaty, umírá krutou bolestivou smrtí způsobenou metastázemi a je jedno, zda v 80 nebo 50 letech. Např. Frank Zappa, rockový zpěvák, zemřel na rakovinu prostaty ve věku 53 let. Každý z nich měl před 10 - 15 lety lokalizovaný nádor na prostatě, ale v tomto stadiu diagnózy na návštěvu lékaře nikdo nepomyslel. Takže jestli chceme zabránit těmto úmrtím, musíme se naučit na preventivní prohlídky chodit.. V ČR každý rok o 1-2% narůstá úmrtnost na KP, zatímco v některých zemích EU a USA mortalita od poloviny 90 let klesá. Způsobuje to zodpovědný přístup mužů a agresivní zdravotní osvěta.

Nezapomínejme, že je možno muže léčit, vyléčit a přitom mu zachovat uspokojivou kvalitu života.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...