Na podzim roku 2002 vznikl díky spolupráci společnosti Víno Mikulov, a.s. a Ústavu klinické biochemie a he­matologie Fakultní nemocnice v Plzni zajímavý projekt. Jeho cílem bylo ob­jektivně určit vliv pravidelné a střídmé konzumace bílého vína Víno Mikulov -Můller Thurgau Sommelier Club 2002 na lidský organismus, zejména na uka­zatele rizika srdečně-cévních chorob (srdeční infarkt, ucpávání cév dolních končetin, cévní mozková příhoda...).

Prvním krokem vlastní realizace tohoto projektu byl pečlivý výběr nejvhodněj-ěho bílého vína. Rozhodovali jsme se mezi dvěma odrůdami Vína Mikulov, a to Můller Thurgau a Veltlínské zelené. Hlavním výběrovým kritériem byl jednak obsah biologicky aktivních látek, jako je resveratrol, kyselina gallová, katechin, epikatechin, a jednak celková antioxi-dační kapacita vína (AOK). Jako vítěz vzeáo poměrně jednoznačně Víno Mi­kulov - Můller Thurgau 2002.

 

Dále jsme vy­brali 54 zdravých dobrovolníků muž­ského pohlaví, kte­ří vyhověli vstupním vyšetřením a kteří každý den .zapili" večeři 375 ml výše uvedeného vína po dobu jednoho mě­síce. Během celé studie účastníci do­držovali navyklý způsob života (včetně spotřeby jiných alkoholických nápojů). Výsledky studie nás příjemně překvapi­ly. Podařilo se prokázat schopnost bílé­ho vína Víno Mikulov - Můller Thurgau Sommelier Club 2002 účinně bránit poškození organismu volnými radikály. Volné radikály mohou napadat moleku­ly lidského těla, pošXodit je a způsobit nebo alespoň urychlit vznik některých nemocí, jako jsou zhoubné nádory nebo kornatění tepen. Po pravidelné kon­zumaci testovaného bílého vína jsme dále zaznamenali zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu, který je považován za faktor zabraňující kornatění tepen.

 

Závěrem můžeme shrnout, že pravi­delné užívání bílého vína Víno Mikulov - Můller Thurgau by mohlo být jedním z příjemných pomocníků v boji proti kornatění tepen - civilizační chorobě s dalekosáhlými zdravotními a socioe­konomickými dopady. V projektu po­kračujeme i v tomto roce s cílem ovliv­nit některé negativní dopady konzuma­ce tak, aby víno mohlo být, podobně jako na začátku minulého století, ofici­ální součástí lékopisu. O výsledcích projektu Vás budeme průběžně in­formovat.

 

Víno Mikulov - Muller Thurgau Sommelier Club 2002:

Obsah vybraných biologicky aktivních látek:


Obsah alkoholu (% vol.) 11,51

Polyfenoly (mg/l) 268,7

AOK (mmol/l) 4,18

Kyselina gallová (mg/l) 5,46

Katechin (mg/l) 23,98

Epikatechintmg/l) 11,73

Resveratrol (mg/l) 0,49

 

Po pravidelném měsíčním pití:

- Došlo ke statisticky význam­nému zvýšení (p < 0,0001) hla­din HDL-cholesterolu průměrně o 0,15 mmol/l, což odpovídá snížení rizika kardiovaskulárních chorob přibližně o 15 %.

 

- Změny aktivit antioxidačních en­zymů a redukovaného glutathionu
ukazují snížení tvorby toxického peroxidu vodíku. To má za ná­sledek snížení oxidačního stresu a prokazuje antioxidační účinky bí­lého vína.

 

- Nedošlo ke statisticky významnému zvýšení krevního tlaku, hmotnosti, glykémie, a-amylázy, celkového chole­sterolu, triacylglycerolů, ultrasenzitivního CRP, fibrinogenu a jaterní testy ukázaly normální hodnoty.

 

Doporučení:

- Zvýšená spotřeba alkoholu však vždy musí být kryta dostatečným přísunem zejména kyseliny listové a vitaminu B6 a B12.

 

- Na základě této studie odhadnutá dlou­ hodobě doporučitelná optimální dávka bí­lého vína je 2-3 dl 3x týdně, spolu s dalšími změnami životosprávy (pohyb, strava bohatá na ovoce a zeleninu). Pravidelné pití bílého vína může být účinným nástro­jem v boji proti ateroskleróze, a to s mini­mem nežádoucích a převahou pozitivních.

 

 Jak se orientovat ve světě vína

Produkce vín z vinohradů v Če­chách a na Moravě nestačí krýt stále rostoucí zájem domácího trhu o víno a to ani z poloviny. Nové výsadby vi­nic, které se ve vínorodých oblastech České republiky uskutečnily v po­sledních letech před vstupem České republiky do Evropské unie, přinesou v nejbližších dnech na trh nové znač­ky vín. V daleko věta míře než dosud se spotřebitelé budou v obchodech a vinotékách setkávat i s víny označe­nými cizokrajnými etiketami. Svět vín je stále bohatá a rozsáhlejší.

 

Nedostatek informací

Pochopitelně ne vás, co se uro­dí za hranicemi a z čeho tamní vina­ři připraví víno, je odpovídající kvality, l když zahraniční vína musí mít doplň­kovou etiketu v čeáině, zákazník se z ní větánou mnoho nedozví. V tom­to směru jsou už kvalitní česká a mo­ravská vína větánou informačně vyba­vena daleko pečlivěji. Pokud kupující víno nezná, je dobré pečlivě prostu­dovat etiketu nejenom na přední, ale i na zadní straně lahve. Naás kvalitní vína na nich už větánou podávají po­měrně podrobný popis včetně dopo­ručení kombinace konkrétního vína s jídlem.

Sekty a ví­na prestiž­ních značek jako jsou Bo­hemia Sekt, Víno Mikulov, Habánské sklepy, Vi­nařství Pavlov nebo Chateau Bzenec spl­ňují už nej­přísnější měřítka na informační hodnotu uváděných údajů podle nového zákona o vinohradnictví a vinařství a podle nařízení EU.

Oproti tomu na některých výrobcích jiných producentů jsou mnohdy rozhodují­cí informa­ce o kvali­tě a půvo­du někdy úmyslně uvedeny nejmenšími písmenky, aby byla formálně naplněna litera záko­na, avšak zákazník si jich nevšiml.

Pro spotřebitele nemá cenu podstu­povat složitou a drahou cestu pokus - omyl, protože ani cena nebývá mnohdy odpovídající kvali­tě. Můžete si koupit velmi kvalitní víno za rozumnou cenu i vel­mi drahé, avšak chuti a kvality nevalné. Zákazník se může ne­chat zlákat atraktivní lahví a zajímavou etike­tou a draze koupit oby­čejné stolní víno.

 

České a moravské vi­nařské oblasti

Nově je vyhláškou defino­vaná vinařská oblast Čechy a Morava a jed­notlivé podob­lasti. Vinařské podoblasti za­hrnují vinařské obce a viniční tratě. Oblasti jsou tvořeny vi­nařskými obce­mi, ve kterých jsou stanoveny viniční tratě.

V Čechách jsou podoblasti:

- mělnická

- litoměřická

Na Moravě jsou podoblasti:

- mikulovská

- slovácká

- velkopavlovická

- znojemská

 

V České republice vás okolo vína upravuje zákon o vinohradnictví a vinařství z 29. dubna 2004.

Pro spotřebitele jsou důležité následující pasá­že:

Víno domácího původu uváděné do oběhu se tří­dí na:

 

a) stolní víno, které se může označit za urči­tých podmínek jako zemské víno

b) jakostní víno

c) jakostní víno s přívlastkem, které se vyrábí v druzích

- kabinetní víno

- pozdní sběr

- výběr z hroznů

- výběr z bobulí

- výběr z cibéb

- ledové víno

- slámové víno

d) šumivé víno, které lze označit jako jakostní šu­mivé víno, názvem sekt, jakostní šumivé víno sta­novené oblasti nebo pěs­titelský sekt;

e) perlivé víno;

f) likérové víno;

g) víno originální certifika­ce (V.O.C.).

 

Víno je produkt, který byl získán úplným nebo čás­tečným alkoholovým kva­šením rmutu nebo hrozno­vého moštu z odrůd révy vinné, registro­vaných ve Státní od­růdové knize.

Stolní víno smí být vyráběno pouze z hroznů, které do­sáhly cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moáo-měru.

Jakostní víno smí být vy­ráběno z hroznů, které dosáhly nejméně 15° cu­kernatosti.

Odrůdové jakost­ní víno musí obsaho­vat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.

Jakostní víno s pří­vlastkem musí obsaho­vat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.

Druh kabinet je dovo­leno vyrábět jen z hroz­nů, které dosáhly nej­méně 19° cukernatos­ti.

Pozdní sběr je dovoleno vyrá­bět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 21 ° cukernatosti.

Výběr z hroznů je dovoleno vy­rábět jen z hroznů, které dosáh­ly nejméně 24° cukernatosti.

Výběr z bobulí je dovoleno vyrábět jen z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27° cu­kernatosti.

Výběr z cibéb je dovole­no vyrábět pouze z vybra­ných bobulí napadených uáechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatost nejméně 32° normalizo­vaného moštoměru.

Ledové víno je dovoleno vyrábět jen z hroznů, kte­ré byly sklizeny při teplo­tách minus 7°C a nižších, v průběhu sklizně a zpra­cování zůstaly zmraženy a získaný mošt vykazoval nejméně 27° cuker­natosti.

Slámo­vé víno je dovoleno vyrábět jen z hroz­nů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném pro­storu po dobu ale­spoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nej­méně 27° cu­kernatosti.

 

 

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...